Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-21-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201499

BG322, Районна здравноосигурителна каса - Габрово, ул. Отец Паисий 25, За: инж. Стефан Христов, Момчил Недев, България 5300, Габрово, Тел.: 066 819523, E-mail: gabrovo@nhif.bg, Факс: 066 819541

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1172.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Преустройство на асансьор в сградата на РЗОК – Габрово”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори


Срок за получаване на офертите

01/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/10/2018  (дд/мм/гггг)