Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

93-17-224

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695406

BG411, Министерство на финансите, ул. Г. С. Раковски № 102, За: Милена Цонкова, Ива Андровска, България 1040, София, Тел.: 02 98592703; 02 98592770, E-mail: cfcu@minfin.bg, Факс: 02 98592898

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.minfin.bg/bg/procurement/187.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Разработка и внедряване на уеб базирана Система за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72260000, 72262000

Описание:

Услуги, свързани със софтуерни продукти
Услуги по разработване на софтуер


Срок за получаване на офертите

24/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите трябва да съдържат: 1. Данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка; 2. Техническо предложение – образец Приложение № 2; 3. Списък на екип, с посочена професионална компетентност на лицата, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка – образец Приложение № 2.1. 4. Ценово предложение – образец Приложение № 3; 5. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП - образец - Приложения № 4 и 5./ При подписване на декларациите следва да бъдат спазени изискванията по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП; 6. Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП - образец Приложение № 6; 7. Декларация за съгласие от подизпълнител - образец Приложение № 7 /ако е приложимо/; 8. Декларация за по чл. 66, ал. 2 - образец Приложение № 8 /ако е приложимо/; 9. Декларация за по чл. 66, ал. 2 - образец Приложение № 9 /ако е приложимо/; 10. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга– образец Приложение № 10; 11. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – образец Приложение № 12; 12. Декларация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – образец Приложение № 13; 13. Декларация за налично техническо оборудване за изпълнение на поръчката – образец Приложение № 14. Офертите се подават на адрес: Министерство на финансите -деловодство, гр. София 1040, ул. "Г.С. Раковски" № 102, в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на поръчката. Участникът следва да изпрати офертата си така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. *Важно: В случай че офертата се подава от упълномощено лице, то същото следва да представи в деловодството на МФ оригинал или заверено копие на пълномощно от представляващия участника.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/10/2018  (дд/мм/гггг)