Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-198

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Осигуряване на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: "Сключване на групова застраховка "Живот", с допълнителни покрития. 2. Обособена позиция №2: "Сключване на задължителна застраховка "Трудова злополука". 3. Обособена позиция №3: "Сключване на застраховка "Имущество" /недвижимо и движимо имущество/. 4. Обособена позиция №4: "Сключване на застраховка "Обща гражданска отговорност на юридически лица”. 5. Обособена позиция №5: "Сключване на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството". 6. Обособена позиция №6: Застраховане на автомобилите, собственост на „ВиК” ЕООД – Благоевград със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, застраховка "Злополука на лицата/местата в МПС” и застраховка „Автокаско”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

24/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП на 25.10.2018г. от 13:30 часа в сградата на Възложителя на адрес: гр.Благоевград, ул.Антон Чехов № 3

Дата на изпращане на настоящата информация

16/10/2018  (дд/мм/гггг)