BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

125000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата обществена поръчка с предмет: „Изграждане на полуоткрити боксове за коне на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в УПИ ІІ-кв. 1 гр. Стара Загора“ включва СМР по изграждане на едноетажна постройка със застроена и разгъната застроена площ от 201.90 кв.м. в УПИ № ІІ от кв. 1-Студентски град по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.531.105. Строителството ще се извърши съгласно Разрешение за строеж № 19-409/11.09.2018 г. на Главния архитект на Община Стара Загора и одобрен проект по части: „Архитектурна”; „Конструктивна”; „Водоснабдяване и канализация”; „Електрическа”; „Геодезическа”; „МТ” с приложена част „Пожарна безопастност”. Строежът е пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б” от ЗУТ във връзка с чл. 10, ал. 2, буква „б” от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – неразделна част от настоящите Указания за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

31/10/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялостната информация по обществената поръчка може да се намери на официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню "Профил на купувача" на следния интернет адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181016ynlL1998397. Офертите се подават в запечатана и непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба до Тракийски университет, гр. Стара Загора, Ректорат в стая 335/Деловодство/ в срок до 16.30 ч. на 31.10.2018г. Разглеждането и оценката на офертите от комисия ще се извърши на 02.11.2018г. от 11:00ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/10/2018  (дд/мм/гггг)