Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Д-1440

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св.Наум ЕАД, ул.Доктор Любен Русев №1, За: Станислава Бачева, България 1113, София, Тел.: 02 9702101, E-mail: s.bacheva@svnaum.com, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/obyava/item/530-op-119-dostavka-na-higienni-materiali-i-pomoshtni-sredstva-za-nuzhdite-na-mbalnp.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

44977.9 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на хигиенни материали и помощни средства за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33761000, 39513200, 39831000

Описание:

Тоалетна хартия
Салфетки за маса
Перилни и почистващи препарати


Срок за получаване на офертите

23/10/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят на 24.10.18 г. в 10:00 часа в учебната зала на ДКБ, ет.1 на адреса на МБАЛНП Св.Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Дата на изпращане на настоящата информация

16/10/2018  (дд/мм/гггг)