Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

397

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107027467

BG322, Общински пътнически транспорт ЕООД, ул. Стефан Караджа №2, За: И. Ценкова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 804400, E-mail: opt_gabrovo@abv.bg, Факс: 066 804470

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://optgabrovo.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://optgabrovo.eu/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

54400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ” ЕООД ГАБРОВО ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

25/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на "Общински пътнически транспорт" ЕООД Габрово, ул. Стефан Караджа №2, ет.3, ст. 304, на 26.10.2018г. от 15.00 ч. Обособени позиции 1 и 6 се възлагат по индивидуалната им стойност, съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП

Дата на изпращане на настоящата информация

16/10/2018  (дд/мм/гггг)