Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-36

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201637

BG334, Районна здравноосигурителна каса-Търговище, ул.Трайко Китанчев №37, За: Димитринка Ботева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1691.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1541.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала на РЗОК-Търговище от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК-Търговище от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактичен преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на РЗОК-Търговище, работещи с видеодисплеи

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

18/10/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на датата, часът и мястото посочени в Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №12-00-36/ 05.10.2018

Дата на изпращане на настоящата информация

16/10/2018  (дд/мм/гггг)