Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-295

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет Св. Климент Охридски, бул. Цар Совободител № 15, За: Ирена Геогиева; Петър Станулов, България 1504, София, Тел.: 02 9308541, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 8464210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79411000

Описание:

Консултантски услуги по общо управление


Срок за получаване на офертите

24/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01

Друга информация

Дата и място на отваряне на офертите: 25.10.2018 г. от 13: 00 часа в сграда Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, София, бул. Цар Освободител № 15, зала 20. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/10/2018  (дд/мм/гггг)