BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000513106

BG323, Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, ул. Славянска № 6, За: Розалина Танкова, България 7000, Русе, Тел.: 082 823134, E-mail: director@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.appd-bg.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://appd-bg.org/profile?op_15102018#tab-3.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ - гр. Русе ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона ще определи изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработка, брандиране и доставка на рекламни материали за популяризиране на проект „Интелигентно, интегрирано и хармонизирано управление на плавателния път“ (Danube STREAM), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.“, по две обособени позиции. В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки, обособена позиция №1 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, тъй като предметът й попада в обхвата на Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.07.2016 г. на Министерски съвет, обн. в ДВ бр. 67/26.08.2016 г. Специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания следва да отговарят на условията на чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. За участие в обособена позиция №1, оферти могат да подават и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число технически параметри и характеристики на рекламните материали и други изисквания се съдържат в Техническите спецификации, неразделна част от обявата.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22462000

Описание:

Рекламни печатни материали


Срок за получаване на офертите

22/10/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„Интелигентно, интегрирано и хармонизирано управление на плавателния път“ (Danube STREAM), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.“.

Друга информация

Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти за всяка от обособените позиции, Възложителят ще удължи първоначалния срок, като информация за удължаване на срока ще бъде публикувана на портала на АОП и на сайта на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, раздел „Профил на купувача“, в електронното досие на поръчката. Офертите ще бъдат отворени на 23.10.2018 г. 10:00 ч. в гр. Русе, община Русе, ул. „Славянска“ №6, административната сградата на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. При отварянето могат да присъстват представителни на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/10/2018  (дд/мм/гггг)