Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-106811

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Людмил Аначков - по предмета на поръчката - 02 91451307 , Димитър Павлов - по процедурата 02 91 451517, България 1000, София, Тел.: 02 91451307, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-INV_9_BG.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка, внедряване и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и електронни превключватели (ATS) за нуждите на БНБ“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31700000

Описание:

Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности


Срок за получаване на офертите

18/10/2018 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 19.10.2018 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците

Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2018  (дд/мм/гггг)