Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-26

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Николай Кутинчев– началник отдел ИТ; Камен Христов – гл. експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881717;082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ruse-bg.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/410/index.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на специализирано и неспециализирано оборудване за нуждите на интегрираната транспортна система на град Русе по обособени позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32581000

Описание:

Оборудване за комуникация на данни


Срок за получаване на офертите

18/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2018  (дд/мм/гггг)