Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-292

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет Св. Климент Охридски, Цар Освободител №15, За: Петър Станулов, България 1504, София, Тел.: 02 8464210, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодична доставка на хигиенни материали по 2 обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на хигиенни материали“; 2. Обособена позиция № 2: „Периодична доставка на хигиенни материали (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП)“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39224300, 33711900, 39525600, 39831000, 39831200, 39831220, 39831240, 39831300

Описание:

Метли и четки и други изделия за почистване на домакинството
Сапун
Кърпи за съдове
Перилни и почистващи препарати
Детергенти
Обезмасляващи вещества
Почистващи вещества
Почистващи препарати за подове


Срок за получаване на офертите

18/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2018  (дд/мм/гггг)