Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РКП18-ДР00-563

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, България 1330, София, Тел.: 00359 29217218, E-mail: Lhbor@abv.bg, Факс: 00359 29217244

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.krasnapolyana.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.krasnapolyana.bg/2018/188-01259-2018-inv-6.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата Обществена поръчка е с обект строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП – изпълнение на строителство по приложение №1 към ЗОП и обхваща строително-монтажни дейности по топлинно и хидро изолиране на покрива на административната сграда на район „Красна поляна” – Столична община, съгласно техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261000

Описание:

Покривни работи


Срок за получаване на офертите

26/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Постъпилите оферти ще бъдaт отворени на 29.10.2018г. от 14:00часа в сградата на администрацията на район „Красна поляна” – СО, ет. 2, стая № 206, с адрес: гр. София, П.К. 1330, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2018  (дд/мм/гггг)