Версия за печат

BG-Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

15-14-98

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър,Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 0879 010314, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskarbg.nit.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/o-11-2018/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

23333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на един автобус с брой места за сядане (22 до 27) +1 (микробус)”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

19/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2018  (дд/мм/гггг)