Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-14/10.10.2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201383265

BG411, АйСиДжиБи АД, ул. Веслец 13, За: Златина Русева, България 1000, София, Тел.: 0359 29263803, E-mail: zlatina.ruseva@icgb.eu, Факс: 0359 29250392

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.icgb.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/obiavi-i-pokani.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ ЗА ГАЗОПРОВОДА IGB

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

73420000

Описание:

Предварително проучване за техническа осъществимост и технологична демонстрация


Срок за получаване на офертите

19/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участникът трябва да е извършил услуга, сходна или идентична на предмета на обществената поръчка, в рамките на последните три (3) години от датата на подаване на офертите. За целите на тази процедура за възлагане на обществена поръчка "услуги, идентични или сходни с тези на възлагащия орган", са: 1. Предпроектно проучване. Участникът трябва да е извършил най-малко едно предпроектно проучване за скрининг и оптимизиране на конфигурацията и подходящо местоположение на най-малко една компресорна станция на преносна система за високо налягане на природен газ със сила на натиск, равна или по-голяма от 20 MW ISO. и 2. Цялостен инженеринг и проектиране и/или детайлно проектиране на компресорни станции на газопреносни системи за високо налягане. За доказване на горепосоченото изискване Участникът предоставя списък с услуги, идентични или подобни на предмета на обществената поръчка, посочващ вида на извършените услуги, кратко описание, сума / цена (без ДДС) и количество / брой / обем на извършената услуга, период на изпълнение на услугата, бенефициент на услугата (съгласно образеца от Приложение № 5 на документацията).

Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2018  (дд/мм/гггг)