Версия за печат

BG-МОНТАНА

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

АСД-16-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000320534

BG312, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА, ПЛ. ЖЕРАВИЦА № 1, За: ДАНИЕЛА МИРОНОВА И КАТЯ ПЕТКОВА, България 3400, МОНТАНА, Тел.: 096 399101, E-mail: montana@montana.government.bg, Факс: 096 399129

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://montana.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://montana.government.bg/index.php?do=static&page=profil_customer.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

39592.65 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на нормална проводимост на речен участък в извънурбанизирана територия на област Монтана – участък от 150 м. на река Ботуня, над с. Стояново, местност Варниците, община Вършец, област Монтана

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги


Срок за получаване на офертите

16/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/10/2018  (дд/мм/гггг)