Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

АПИО-06-03-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Янка Здравкова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/502-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

33000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по две обособени позиции Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет” Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30197000, 30197630, 30192000, 30192700, 30194000, 30199230, 30237410, 30237460, 22851000, 22852100, 30197220, 30197130

Описание:

Дребно офис оборудване
Хартия за печатане
Принадлежности за офиса
Книжарски стоки
Чертожни принадлежности
Пощенски пликове
Компютърна мишка
Компютърни клавиатури
Класьори
Папки за досиета
Кламери
Кабърчета


Срок за получаване на офертите

12/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

По обособена позиция № 2 поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение . В процедурата за възлагане по обособена позиция No 2. могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на посочените по-горе лица, за които поръчката е запазена. Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, заседателна зала ет.3, на 15.10.2018г. от 10:30 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/10/2018  (дд/мм/гггг)