Версия за печат

BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

89

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски 35, с. Мирково, общ. Мирково, обл. Софийска, За: Нели Кенанова - специалист Проекти, програми и обществени поръчки, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационния сезон 2018г.-2019г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


Срок за получаване на офертите

12/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 16.10.2018 г. Час: 10:00 ч. Място на отваряне на офертите: обл. Софийска, общ. Мирково, с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ № 35, първи етаж, Конферентна зала №1

Дата на изпращане на настоящата информация

08/10/2018  (дд/мм/гггг)