Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РВЕ18-ДИ05-308

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270480

BG411, Столична община - район Възраждане, бул. Александър Стамболийски №62, За: Малина Кърчева, България 1303, София, Тел.: 02 9802889, E-mail: zop@so-vazrajdane.bg, Факс: 02 9870794

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.so-vazraqjdane.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha/id/proektirane-91-neg.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

42500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Разширение и преустройство на сграда за училище в УПИ VII – За СГНС-ЗА училище, кв.249, м. „Центъра“, район „Възраждане“- СО, 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов, с адм.адрес: ул. „Позитано“ №2, гр. София.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71315000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради


Срок за получаване на офертите

11/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя в Профил на купувача. Отваряне на офертите на 12.10.2018г. от 10:00ч

Дата на изпращане на настоящата информация

08/10/2018  (дд/мм/гггг)