Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-15-03-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса - Разград, гр. Разград, бул. Булгария №36, За: Зорница Евгениева, България 7200, Разград, Тел.: 084 611557, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1684.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

20833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително-монтажни работи по текущ ремонт в сградата на РЗОК- Разград“ в четири обособени позиции: -Обособена позиция № 1- Демонтаж и монтаж на димоотводен неръждаем комин, ремонт и профилактика - димоотводна система на сградната газова инсталация на РЗОК – Разград. -Обособена позиция № 2 - Ремонт на канализационни тръби и връзки в сервизен офис в сградата на РЗОК – Разград. -Обособена позиция № 3 - Ремонтни дейности по изкърпване на мазилката и боядисване на административната сграда на РЗОК- Разград. -Обособена позиция № 4 - Изграждане на звено за административно обслужване и подмяна на двойна входна врата в сградата на РЗОК-Разград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45421152, 45421148, 45333000, 45450000

Описание:

Монтажни работи на преградни стени
Монтажни работи на портални врати
Строителни и монтажни работи на газови инсталации
Други довършителни строителни работи


Срок за получаване на офертите

22/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се получават по реда на т. 1.10. от Раздел IV от настоящите технически изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП и вътрешните правила на възложителя, от назначена от възложителя комисия. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/10/2018  (дд/мм/гггг)