Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПБС-03-42

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/508-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП “Благоустрояване”, гр. Габрово“ Кратко описание: Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по ориентировъчни количества, съгласно техническата спецификация. Кратко описание: Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по ориентировъчни количества, съгласно техническата спецификация. Начин на изпълнение: Всяка конкретната доставка се изпълнява в срок, офериран от изпълнителя (не повече от 20 кал. дни), считано от датата на възлагателното писмо. Срок на изпълнение на доставката по договора: до 31.03.2019 г.; Срок на договора за обществена поръчка: от сключване на договор до 31.03.2019 г. или до изчерпване на финансовия ресурс, посочен като прогнозна стойност по-долу, в случай, че това обстоятелство настъпи по-рано от посочения срок. Място на доставка: Община Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


Срок за получаване на офертите

18/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на оферти - 09.00 часа, на 19.10.2018г. в сградата на Община Габрово, пл.Възраждане №3

Дата на изпращане на настоящата информация

05/10/2018  (дд/мм/гггг)