Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-1039

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=214.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

262426 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмета на поръчката включва строително-монтажните дейности за изграждане и подмяна на тръбната водопроводна мрежа в с. Хаджидимитрово в обхвата на следните етапи и участъци: I етап , включващ: a) от ОК 25 до ОК 85 подмяната е по подучастъци – от ОК 25 до ОК 73 е с тръби ПЕВП ф 110/10 и дължина L=631 m; от ОК 73 до ОК 85 - тръби ПЕВП ф 90/10 и дължина L=504 m; от ОК 83а до ОК 105 подмяната е с тръби ПЕВП ф 75/10 и дължина L=97 m; b) от ОК 3 до ОК 54 подмяната е също по подучастъци – от ОК 3 до ОК 29 е с тръби ПЕВП ф 160/10 и дължина L=293 m; от ОК 29 до ОК 25 - тръби ПЕВП ф 160/10 и дължина L=284 m; от ОК 25 до ОК 54 подмяната е с тръби ПЕВП ф 110/10 и дължина L=95 m II етап, включващ: a) от ОК 217 до ОК 224 – нов водопровод с тръби ПЕВП ф 90/10 с дължина L=181 m ; b) от ОК 105 до ОК 112 уличният водопровод ще се подмени с тръби ПЕВП ф 75/10 и дължина L=761 m; c) от ОК 26 до ОК 11 новоизграденият водопровод ще е с тръби ПЕВП ф 90/10 и дължина L=588 m Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изпълнението на строителството за обекта ще бъде извършено на два етапа, като: А) Осигурено е финансиране за строителството на етап I от инвестиционния проект - реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Хаджидимитрово ОК-25 до ОК 85 и ОК3-ОК54 от инвестиционният проект, в размер на 172 000,00 лева ( словом: Сто седемдесет и две хиляди) лева без ДДС; Б) Към датата на откриване на поръчката не е осигурено финансиране за строителството на етап II от инвестиционния проект (реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Хаджидимитрово ОК-217 до ОК 214; ОК-105 до ОК112; ОК26 до ОК11; клон 34 и ОК85-ОК85а от инвестиционният проект. При условие, че не бъде осигурено финансиране за II етап, то Възложителят няма да възлага за изпълнение на частта от договора за този етап и съответно не дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения или др. Договора с определеният изпълнител ще се сключва под условие на основание чл.114 от ЗОП. Условия за замяна на изпълнителя с нов изпълнител съгласно чл.116, ал.1, т.4, б. “а“ от ЗОП. В случаите по т.13.1. и т.13.5 от договора – образец №12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не прекрати договора, а да замени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл.116, ал.1, т.4, б „а“ от ЗОП при следните условия: за новия изпълнител не са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и посочените в обявлението за поръчка основания по чл.55, ал.1 от ЗОП и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за обществена поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2018  (дд/мм/гггг)