BG-Тополовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-00-106

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540285

BG422, Югоизточно Държавно Предприятие ДП-гр.Сливен ТП Държавно Ловно Стопанство Тополовград, ул. Александър Стамболийски №17, За: инж. Станимир Сотиров, България 6560, Тополовград, Тел.: 04705 2210, E-mail: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com, Факс: 04705 2210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/2455.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текущи ремонти и поддръжка на котели и отоплителни инсталации в административната сграда на ТП ДЛС “ТОПОЛОВГРАД” - гр.Тополовград, Ловен Дом “Сакар” гр.Тополовград и Ловен Дом “Ормана” гр.Ямбол

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50720000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление


Срок за получаване на офертите

16/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [17.10.2018г] [11:00ч.] Място на отваряне на офертите: [ административната сграда на ТП ДЛС „Тополовград“, находяща се на адрес: гр. Тополовград ул. Ал.Стамболийски № 17. Разглеждането, оценката и класирането на подадените офертите се извършва по реда на чл.97 от ППЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2018  (дд/мм/гггг)