Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-36

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201568

BG314, рАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛЕВЕН, Княз Александър Батенберг I №7, За: Лена Ламбова; Марина Трайчева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 882572; 064 882573, E-mail: pleven@nhiv.bg, Факс: 064 803599

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1679.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

16358.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчката е: „Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за служителите на РЗОК-Плевен”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

09/10/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 16:30 часа на 09.10.2018г. ОТВАРЯНЕТО И РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.188, АЛ.3 ОТ ЗОП, на 10.10.2018г. в 10:30 часа в сградата на РЗОК Плевен, ет. IV, "Заседателна зала" .

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2018  (дд/мм/гггг)