Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-12-10-215

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831160078

BG411, Напоителни системи ЕАД, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Наталия Николова, България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office@nps.bg, Факс: 02 8085022

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://nps.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nps.bg/co-2018-0010/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269703.14 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Инженеринг - проектиране и ремонтно-възстановителни работи на разрушена и изнесена лява берма и дига на корекция река Струма от река Рилска до Бобошево от км 4+700 до км 4+950, землище с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил "

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71220000, 45240000

Описание:

Архитектурно проектиране
Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения


Срок за получаване на офертите

15/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/10/2018  (дд/мм/гггг)