Версия за печат

BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

89

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски 35, с. Мирково, общ. Мирково, обл. Софийска, За: Нели Кенанова - специалист Проекти, програми и обществени поръчки, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mirkovo.bg/2016-04-05-14-54-27.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационния сезон 2018г.-2019г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


Срок за получаване на офертите

08/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дейностите, предмет на поръчката, се извършват на територията на Община Мирково: село Мирково, село Буново, село Смолско, село Каменица и село Бенковски. Прогнозната дължина в км. за еднократно зимно поддържане във всички населени места на общината е, както следва: - Снегопочистване на общинска пътна мрежа в едната посока на платно – 32,20 км.; - Снегопочистване на улична мрежа в едната посока на уличното платно – 28,40 км.; - Опесъчаване на общинска /четвъртокласна/ пътна мрежа – 32,20 км.; - Опесъчаване на улична мрежа – 28,40 км.; Дължината за еднократно зимно поддържане във всяко от населените места на общината е посочена в Техническата спецификация.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/10/2018  (дд/мм/гггг)