Версия за печат

BG-Николаево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

26-00-49

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123116940

BG344, Община Николаево, гр.Николаево, ул.”Георги Бенковски”№9, За: инж.Веселина Василева, България 6190, Николаево, Тел.: 04330 2040, E-mail: obnikolaevo@mail.bg, Факс: 04330 2121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nikolaevo.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nikolaevo.net/bg/category/12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

200000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт и рехабилитация на улици община Николаево, област Стара Загора”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

15/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 16.10.2018г. в 10:00 часа в сградата на Община Николаево, на адрес: : гр. Николаево, п.к. 6190, ул. „Г. Бенковски” № 9. Могат да присъстват представители на участниците и средствата за масова информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/09/2018  (дд/мм/гггг)