Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Кирил Костадинов; Мариян Марков, България 1606, София, Тел.: 02 0888297809; 02 0885911501, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на персонални компютри “, 10 (десет) броя. Изискванията на Възложителя са изложени в утвърдената Техническа спецификация-ДОП-34/2017г., публикувана в профила на купувача на страницата на Военно-географската служба - http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30213000

Описание:

Персонални компютри


Срок за получаване на офертите

08/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София, приемна или по пощата. 2. Участниците могат да подават само една оферта. 3. Място за изпълнение на доставката: - Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1 4. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, съгласно Техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 5. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 2 месеца , от деня следващ датата определена за краен срок за получаване на оферти. 6. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи по чл.58, ал.1, т.2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП 7. Плащането се извършва до 30 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 8. Отваряне на офертите - на 15.10.2018г., 11.00ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/09/2018  (дд/мм/гггг)