Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

91

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул.България №32, стая 310, стая 308, За: инж.Иванка Димитрова;Розалина Караиванова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74310; 0379 74308, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379 74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/izvrshvane-na-usluga-s-avtokran-i-transportno-sredstvo-s-platforma/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

8333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на услуга с товароподемен автокран и транспортно средство с платформа за извозване за освобождаване на терени – общинска собственост на територията на град Свиленград, заети неправомерно с метални или бетонови(10t,4м/6м) гаражни клетки, с изтекли договори за наем, или такива, които нямат сключени договори.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Срок за получаване на офертите

08/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 16.10.2018г. в 10.30 ч. в малката зала на община Свиленград, бул. България №32, ет.2. При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/09/2018  (дд/мм/гггг)