Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-100899

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Владимир Дервенков - по предмета на поръчката - 02 91451657 , Пламена Павлова - по процедурата 02 91 451978, България 1000, София, Тел.: 02 91451978, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-INV_8_BG.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66670 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В обхвата на обществената поръчка са включени доставка на 2 (два) броя монетосортиращи машини, с технически характеристики, съгласно представената от възложителя „Техническа спецификация на монетосортиращи машини, предназначени за обслужване на клиенти по фактическа стойност“ – Приложение № 1 и представеното от изпълнителя „Техническо предложение“ - Приложение № 2. В предмета на поръчката са включени и инсталацията, и въвеждането в експлоатация машините, настройката им за работа с български разменни монети в обращение, както и осъществяването на еднократно обучение на служители на възложителя за работа с машините при условията на проекта на договор.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30123600

Описание:

Машини за обработване на монети


Срок за получаване на офертите

16/10/2018 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 17.10.2018 г. (сряда) от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/09/2018  (дд/мм/гггг)