Версия за печат

BG-село Антон

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777255

BG412, Община Антон, пл. Съединение №1, За: инж. Стоян Иванов Гарчев, България 2089, село Антон, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2300

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=93.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 ГОДИНА” ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 2018 ГОДИНА 1.Път SFO -1002/I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606/ с обща дължина 10.5 км. Приоритетни участъци: -център село Антон – свързващ точка на път SFO-1002 и път SFO-1450/автобусна спирка и място за обръщане на автобусите/ -път SFO-1002 вход/изход за/от село Антон,отклонение за/от І-во класен път София-Бургас,в района на гробищен парк/съществува опасност от навявания -път SFO-1002 в района на основно училище „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон/за осигуряване на нормален достъп на децата до сградата/ 2.Път SFO -1450Община Антон – община Пирдоп,село Душанци с обща дължина 2.5 км.Приоритетни участъци: -център село Антон – свързващ точка на път SFO-1002 и път SFO-1450 /автобусна спирка и място за обръщане на автобусите/ -път SFO-1450 – стръмен участък от центъра на селото до І-во класен път София-Бургас/вход/изход от/за селото/ -път SFO-1450 – стръмен участък под центъра на селото до границата с кметство Душанци,община Пирдоп 3. SFO3005 - / SFO1002/ - жп гара Антон – с обща дължина 1 км. 4. Път SFO3004 – Петролна база за ДР, с обща дължина 1 км. 5. Път SFO1001 /ІІІ-606/ гара Копривщица – с обща дължина 1 км. 6. Път SFO3003 / ІІІ – 606, Антон – Копривщица/ - Клисура – Границата общ. (Антон – Карлово) - /І-6/ - с обща дължина 2,50 км. 7. SFO3006 - / SFO1002/ - Язовир Душанци – с обща дължина 2 км.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


Срок за получаване на офертите

04/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в това приложение, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на поръчката. офертите се подават всеки работен ден в деловодствпото на Община Антон , находящо се в административната сграда на обшината с адрес: село Антон, пл. Съединение №1 Отварянето на офертите ще бъда на 05.10.2018 година от 10:30 часа в заседателната зала на Община Антон

Дата на изпращане на настоящата информация

26/09/2018  (дд/мм/гггг)