Версия за печат

BG-Цар Калоян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505981

BG324, Община Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, За: Илия Неделчев Илиев, България 7280, Цар Калоян, Тел.: 08424 2316, E-mail: tsarkaloyan@abv.bg, Факс: 08424 2316

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsarkaloyan.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/2018-3-gorivo-otoplenie/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

47502 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на газьол за отопление за нуждите на Община Цар Калоян, Детска градина „Славейче” гр. Цар Калоян и Детска градина „Пролет” с. Езерче за отоплителен сезон на 2018-2019 год.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09134000

Описание:

Газьол


Срок за получаване на офертите

28/09/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписана от участника- съгласно приложен образец № 1 2 . Административни сведения .- съгласно приложен образец № 1 3. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгл. Чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице , пълни доказателства за правоспособност и представителна власт, когато ,частникът е чуждестранно лице/съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, които се представят в легализиран превод или с печат опостил, съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. 4. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата/ ако е приложимо, т.е. когато е лице, различно от представляващия участника по регистрация/ 5. Техническо предложение- съгласно приложен образец № 3 6. Ценово предложение / Всеки един участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции/ - съгласно приложен образец №4 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 от ЗОП – съгласно приложен образец № 5 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т.3 -5 от ЗОП – съгласно приложен образец № 6 9. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители– съгл. приложен образец № 7 10. Декларация за съгласие за подизпълнител – съгласно приложен образец № 8 11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – съгласно приложен образец № 9 12. Списък на изпълнени доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата процедура за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на заявлението или офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му) , съгл. чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП - съгласно приложен образец № 10 13. Списък -декларация за собствени или наети специализирани транспортни средства /чл.64, ал.1, т.4 от ЗОП/ - съгласно приложен образец № 11 14. Проект на договора ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОФЕРТАТА СЕ ПРЕДСТВЯТ В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК. Върху плика, освен наименованието на участника, се посочва адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес, предметът на поръчката и за коя обособена позиция участва. Офертата се изпраща на адрес: град Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1, Община Цар Калоян, стая 216 „Деловодство” Безплатен достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на следния интернет адрес /профил на купувача/: https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/2018-3-gorivo-otoplenie/ Отварянето на офертите ще се извърши на 01.10.2018г. от 10:00 часа, в Община Цар Калоян, град Цар Калоян, пл. ,,Демокрация'' № 1, етаж. 2. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите- участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/09/2018  (дд/мм/гггг)