Версия за печат

BG-Малко Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-00-75/25.09.2018Г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540099

BG341, ТП ДГС МАЛКО ТЪРНОВО при ЮИДП ДП гр. Сливен, ул. Никола Вапцаров, № 8, За: Марин Падинков, България 8162, Малко Търново, Тел.: 0889-130188, E-mail: dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.com, Факс: 05952-3096

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2436.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1188 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДГС Малко Търново, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

02/10/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/09/2018  (дд/мм/гггг)