BG-Тополовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПО-00-91

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540285

BG422, Югоизточно Държавно Предприятие ДП-гр.Сливен ТП Държавно Ловно Стопанство Тополовград, ул. Александър Стамболийски №17, За: инж. Станимир Сотиров, Вануату 6560, Тополовград, Тел.: 04705 2210, E-mail: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com, Факс: 04705 2210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/2408.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2592 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

27/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: съгласно решение РД-10-168/21.09.2018 г. Дата: (дд/мм/гггг) [28.09.2018г] [11:00ч.] Място на отваряне на офертите: [ административната сграда на ТП ДЛС „Тополовград“, находяща се на адрес: гр. Тополовград ул. Ал.Стамболийски № 17. Разглеждането, оценката и класирането на подадените офертите се извършва по реда на чл.97 от ППЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица

Дата на изпращане на настоящата информация

21/09/2018  (дд/мм/гггг)