Версия за печат

BG-Девин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-18-40

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 200591288

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Девин ЕАД, ул. Явор №3, За: ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА, България 4800, Девин, Тел.: 00359 895309776, E-mail: mbal.devin@abv.bg, Факс: 00359 30412511

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-devin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbal-devin.com/profil/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

52000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на ”МБАЛ Девин” ЕООД по проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

26/09/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020)

Друга информация

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП, тъй като в първоначално обявения срок – до 19.09.2018 г. 16:30 ч. , са постъпили по-малко от 3 оферти, УДЪЛЖАВАМ срока за подаване на оферти по публикуваната обява до 26.09.2018 г. 16:30 ч. Място за получаване на оферти: град Девин 4800, ул. "Явор" №3, МБАл - Девин ,деловодство. Дата и час за отваряне на оферти: 27.09.2018 г. , 11:30 ч., град Девин, ул. "Явор" №3, сградата на "МБАЛ - Девин" ЕАД, Заседателна зала (администрация). С настоящата обява на основание чл.21 ал.6 от ЗОП се възлага Обособена позиция №1 от обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура за нужите на „МБАЛ - Девин” ЕАД” по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020). Прогнозната стойност на Обособена позиция №1, която се възлага с настоящата покана, е в размер на 52 000 (петдесет и две хиляди) лева без включен ДДС. Общата стойност на поръчката е в размер на 367 000 (триста шестдесет и седем хиляди) лева без включен ДДС. Останалата част от поръчката ще бъде възложена по реда, приложим за цялата стойност.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/09/2018  (дд/мм/гггг)