Версия за печат

BG-с. Лесидрен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

http://procurement.szdp.b

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760104

BG315, СЗДП ТП ДГС Лесидрен, ул. Стара Планина № 97, За: инж. Пламен Петров-Теодора Михайлова, България 5720, с. Лесидрен, Тел.: 0888-570241, E-mail: dgslesidren@abv.bg, Факс: 06920-3000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180919ZxPs9854789.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

59400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Физическа денонощна охрана на "База за съхранение на материали и вещи гр. Луковит” мастност "Радов дол" собственост на СЗДП ТП ДГС Лесидрен за срок от две години Уникален номер на поръчката:http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180919ZxPs9854789

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

27/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 28.09.2018г. от 14,00 часа в административната сграда на СЗДП ТП ДГС Лесидрен, находяща се на адрес: ул. Стара Планина № 97

Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2018  (дд/мм/гггг)