BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.smyadovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1268.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

21000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Специализиран превоз на ученици за учебната 2018-2019 г. по утвърдена транспортна схема” Кратко описание на поръчката: Осигуряване на специализиран автомобилен превоз на ученици, подлежащи на задължителна подготовка и задължително обучение в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смядово на територията на Община Смядово, както до училището, така и обратно към местоживеенето им за периода от датата на сключване на договора до 30.06.2019 г. Превозът ще се извършва по маршрут от с.Александрово и село Веселиново до СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Смядово от лицензиран превозвач, дължина на маршрута в едната посока – 19 км., при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността. Прогнозният брой на учебните дни за периода от 17.09.2018 до 30.06.2019г. е 180 дни. Часовете за пристигане и отпътуване на учениците са както следва: 1. Час на пристигане на учениците в СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Смядово сутрин – 7.40 часа. 2. Час на отпътуване на учениците в СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Смядово за с.Веселиново и с.Александрово – 17:30 ч. Транспортна схема: 1. Тръгване от с. Александрово сутрин – 7.10 ч. 2. Тръгване от с. Веселиново сутрин – 7.20 ч. 3. Пристигане в гр. Смядово сутрин – 7.37 ч. 4. Тръгване от гр. Смядово вечер – 17.30 ч. 5. Пристигане в с. Веселиново вечер – 17.47 ч. 6. Пристигане в с. Александрово вечер – 17.57 ч. БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕВОЗВАНИ – 34 деца. - ОТ АЛЕКСАНДРОВО – сутрин 6 и следобед 3 деца; - ОТ ВЕСЕЛИНОВО до СМЯДОВО – сутрин 28 деца; следобед 20 деца;.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

21/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 25.09.2018 г. в 11:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/09/2018  (дд/мм/гггг)