BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

659/18.09.2018г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121267370

BG411, Върховен административен съд, бул. Александър Стамболийски № 18, За: Красимира Георгиева - експерт обществени поръчки, България 1301, София, Тел.: 02 9404387, E-mail: K.Georgieva@sac.justice.bg, Факс: 02 9404286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sac.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://192.168.1.45/pages/bg/buyer-profilewww.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profil.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

57450 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Върховния административен съд и гаранционна поддръжка. по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на принтери и скенери за нуждите на ВАС“; Обособена позиция № 2 „Доставка на сървър и токозахранващи устройства за нуждите ВАС“ Доставка чрез покупка на 20 бр. принтери,12 бр. скенери, 1 бр. сървър и 2 бр. токозахранващи устройства за нуждите на ВАС и гаранционна поддръжка на доставената техника.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

03/10/2018 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок на валидност на офертите: Дата: Най- малко 60 дни от датата на подаване на офертата. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 04.10.2018г. Час: 10:00 часа Място на отваряне на офертите: В сградата на ВАС, гр. София, бул. „ Александър Стамболийски“ № 18,съдебна зала №3, трети етаж. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Присъстващите лица се легитимират с лична карта и представят пълномощно в случай,че са упълномощени представители на участниците. Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа,в срока ,посочен от възложителя по-горе на адрес гр. София 1301,бул.“Александър Стамболийски“ № 18, „Регистратура“-стая 1а, партер.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/09/2018  (дд/мм/гггг)