Версия за печат

BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175076479

BG411, Агенция за държавна финансова инспекция, гр. София ул. Леге № 2, За: Александър Димитров – главен юрисконсулт в дирекция ФСДУЧРИОК; Теодора Качулева – началник на отдел ФСДУС, България 1040, гр. София, Тел.: 02 98595145; 02 98595131, E-mail: t.kachuleva@adfi.minfin.bg, Факс: 02 9815042

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.adfi.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.adfi.minfin.bg/bg/zop/22.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

28/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/09/2018  (дд/мм/гггг)