Версия за печат

BG-Стамболийски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115245280

BG421, Община Стамболийски, ул. Георги Сава Раковски 29, За: Теодора Вълканска, България 4210, Стамболийски, Тел.: 00359 889121201, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 00359 33962308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://stamb.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/?cat=71.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66117.18 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на Строително-монтажни работи за подобект 1: Реконструкция на общински път PDV 1323 /ІІІ-866/ Стамболийски – Йоаким Груево – Граница общ. (Стамболийски – Перущица) – Перущица – Граница общ. (Перущица – Родопи) – Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946 и подобект 2: Реконструкция на път PDV 1325 /ІІІ-866/ Стамболийски – Триводици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък І – Стамболийски – Триводици от км 0+000 до км 3+855. Участък ІІ – Триводици – граница Община Стамболийски – Пазарджик – от км 0+000 до км 0+685“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

26/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Друга информация

Офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка, в рамките на определения краен срок, от участника или упълномощен негов представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр.Стмболийски, ул. Георги Сава Раковски 29. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията за разглеждане и оценка, за което се съставя протокол с данните по входящия регистър. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. ВАЖНО: Участниците са длъжни да представят съдържанието на запечатаната непрозрачна опаковка както на хартиен носител, така и сканирана на електронен носител (компакт диск), който също поставят в опаковката заедно с хартиеното съдържание. Офертата трябва да съдържа списък на приложените документи, а всяка страница от съдържанието й следва да е подписана и номерирана с пореден номер на страницата от участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на Възложителя. Върху опаковката на офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Участникът следва да посочи наименованието на обществената поръчка По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/09/2018  (дд/мм/гггг)