BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

Р-12-10-213

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831160078

BG411, Напоителни системи ЕАД, бул. Цар Борис ІІІ № 136, ет.3, За: Наталия Николова, България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office@nps.bg, Факс: 02 8085022

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://nps.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nps.bg/co-2018-0008/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Периодични доставки на различни видове хартия, канцеларски материали, принадлежности за офиса и консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на “Напоителни системи“ ЕАД“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Периодични доставки на различни видове хартия, канцеларски материали и принадлежности за офиса“ Обособена позиция №2: “Периодични доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30190000, 30192000, 30197000, 30197630, 30125100

Описание:

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Принадлежности за офиса
Дребно офис оборудване
Хартия за печатане
Касети с тонер


Срок за получаване на офертите

17/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се проведе на 18.09.2018г. от 14:00 часа в сградата на "Напоителни системи" ЕАД - Централно управление на адрес: гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, ет.3. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/09/2018  (дд/мм/гггг)