Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

44

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 813116984

BG331, Диагностично консултативен центрър 4 ЕООД ВАРНА, бул.Цар Освободител 100, За: Радка Панайотова, България 9002, Варна, Тел.: 052 648172, E-mail: dkc_4varna@abv.bg, Факс: 052 648174

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dkc4varna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/: Обособена позиция I Лабораторни реактиви за клинико-лабораторни изследвания на полуавтоматичен биохимичен анализатор BTS 350 на Bio Systems. Обособена позиция IІ Лабораторни реактиви за мануални изследвания. Обособена позиция ІІІ Лабораторни реактиви за коагулация на коагулометър DCA2 на Dutch Diagnostic. Обособена позиция ІV Лабораторни реактиви за биохимичен анализатор AU 480 Олимпус – затворена система. Обособена позиция V Лабораторни реактиви за имунологиченн анализатор ACCESS ІІ - затворена система. Обособена позиция VІ Лабораторни реактиви за хематологичен анализатор AсT 5 diff - затворена система. Обособена позиция VІІ Лабораторни реактиви за хематологичен анализатор MEDONIC M SERIES – затворена система.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


Срок за получаване на офертите

25/09/2018 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП се намира на адрес: https://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php?read=41 Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 27.09.2018г. от 10:00ч. в административната сграда на възложителя на посочения адрес в раздел 1 от настоящата покана.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/09/2018  (дд/мм/гггг)