Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852957

BG332, СУ Асен Зларатов, ул.Добруджа №2, За: Петранка Петрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 4231, E-mail: sou_asenzlatarov@mail.bg, Факс: 05743 4231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://su-asenzlatarov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://info-m.eu/soushabla/?cat=44.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68870 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на мини футбол, баскетбол и стрийт фитнес в двора на СОУ „Асен Златаров“ в гр.Шабла“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

37400000

Описание:

Спортни артикули и екипировка


Срок за получаване на офертите

18/09/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [19.09.2018 г. ] Час: (чч:мм) [13:30] Място на отваряне на офертите: Директорската стая, ет.2 на СУ „Асен Златаров“, намираща се на ул. Добруджа № 2, гр. Шабла. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/09/2018  (дд/мм/гггг)