Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-09-00-28

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Алексей Крекманов, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588541, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/offers/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

42900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33711900, 19640000, 39525100, 39525600, 39224330, 39831200, 39831220, 39831240, 39222100, 39224340, 39224350, 39811100, 33760000

Описание:

Сапун
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Парцали за бърсане на прах
Кърпи за съдове
Кофи
Детергенти
Обезмасляващи вещества
Почистващи вещества
Принадлежности за еднократна употреба в ресторантьорството
Кошчета за боклук
Лопатки за смет
Освежители за въздух (ароматизатори)
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса


Срок за получаване на офертите

19/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 20.09.2018 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/09/2018  (дд/мм/гггг)