Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-18-s-predmet-quotDostavka-na-krepezhni-izdeliya-za-nuzhdite-na-quotViKquot-EOOD---Plovdivquot.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на крепежни изделия за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по приложена към обявата Примерна техническа спецификация, периодично, след получаване на писмена заявка от Възложителя, в която ще бъдат посочвани необходимите номенклатурни позиции и количества, франко складова база на "ВиК" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести септември" № 250. Срокът за изпълнение на всяка доставка трябва да бъде не повече от 1 (един) работен ден след подаване на заявка от страна на Възложителя. Всяка доставка следва да бъде придружена с необходимите документи, изискуеми за подобен вид стока (напр. сертификати за качество и произход, декларация за съответствие и др.). Поръчката е за период от 1 (една) година считано от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършването , представяне на приемо-предавателен протокол и фактура. Примерните номенклатурни позиции и ориентировъчните количества са описани в приложената Примерна техническа спецификация, но не са задължителни за Възложителя. Възложителят си запазва правото да променя количествата и номенклатурните позиции съобразно своите нужди и възможности. Предлаганите от участниците крепежни изделия да бъдат с високо качество, произведени от страни в ЕС и/или от други световноизвестни производители. Участниците са длъжни да посочат страна на произход, и/или марката, и/или производителя им. Участниците трябва да посочат цени по всяка една от номенклатурните позиции по начина, посочен в Образец 2. В случай, че не посочат единични цени за всяка една от номенклатурните позиции, офертата няма да подлежи на разглеждане и оценка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44531400, 44531600, 44531300

Описание:

Болтове
Гайки
Самонавиващи се винтове


Срок за получаване на офертите

18/09/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/09/2018  (дд/мм/гггг)