Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201603

BG342, Районна здравноосигурителна каса-Сливен, гр. Сливен, ул. „Самуил“ № 1, За: Донка Вълева; Веселин Иванова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 615204; 044 615247, E-mail: sliven@nhif.bg, Факс: 044 615203

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1299.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнението на поръчката включва доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Сливен, подробно описани в техническата спецификация. Доставките се извършват периодично по заявени количества при възникнала необходимост, съобразно нуждите на възложителя. Възложителят не се задължава да заявява за доставка всеки от артикулите, посочени в техническата спецификация, като съобразно потребностите си с всяка отделна заявка посочва вида и количеството на артикул/и, които следва да се доставят. При възникнала необходимост, Възложителят може да прави заявки и за артикули, които не са включени в техническата спецификация, но фигурират в номенклатурата на предлаганите от Изпълнителя стоки. В тези случаи артикулите се заплащат по цени актуални към момента на доставката им в обект/и на изпълнителя, като същите се заявяват и доставят след представяне на оферта от Изпълнителя и одобрение от страна на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31500000, 31680000, 39715300, 44110000, 44512000, 44520000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи
Електрически принадлежности и аксесоари
Водопроводно оборудване
Строителни материали
Различни ръчни инструменти
Брави, ключове и панти


Срок за получаване на офертите

14/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

До края на първоначално определения срок за подаване на оферти (07.09.2018 г., 17:00 ч.) в РЗОК Сливен са постъпили две оферти. Ето защо и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока за подаване на оферти до 17:00 ч. на 14.09.2018 г. включително. Място на отваряне на офертите: гр. Сливен, ул. "Самуил" № 1, етаж осем, заседателна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 17.09.2018 г. от 14:00 ч. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на посочените дата, час и място.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/09/2018  (дд/мм/гггг)