Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2-2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104525135

BG321, Свищовска професионална гимназия Алеко Константинов, ул. Искър 19, За: инж. Веска Николова, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60812, E-mail: lps_svishtov@abv.bg, Факс: 0631 60816

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pglps-svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pglps-svishtov.com/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

49993 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за учебни работилници на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ - Свищов по проект „Съвременна образователна среда и партньорство с бизнеса за качествено професионално образование“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“ за 2018 година, приета с решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39310000, 34110000, 30230000, 42900000, 42600000

Описание:

Оборудване за ресторантьорството
Леки автомобили
Компютърно оборудване
Различни видове машини с общо и специално предназначение
Инструменти за машини


Срок за получаване на офертите

17/09/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията и образците на документите, свързани с поръчката са със свободен достъп и могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на интернет адрес http://pglps-svishtov.com/profil-na-kupuvacha

Дата на изпращане на настоящата информация

07/09/2018  (дд/мм/гггг)