BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-12-10-213

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831160078

BG411, Напоителни системи ЕАД, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Наталия Николова, България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office@nps.bg, Факс: 02 8085022

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nps.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nps.bg/co-2018-0008/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Периодични доставки на канцеларски материали, принадлежности за офиса и консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса“ и Обособена позиция №2: “Периодични доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства“, съгласно Приложение №1.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30190000, 30192000, 30197000, 30197630, 30125100

Описание:

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Принадлежности за офиса
Дребно офис оборудване
Хартия за печатане
Касети с тонер


Срок за получаване на офертите

13/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към Обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя, в раздел "Профил на купувача", в електронната преписка на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/09/2018  (дд/мм/гггг)