Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1-2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104525135

BG321, Свищовска професионална гимназия Алеко Константинов, ул. Искър 19, За: инж. Веска Николова, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60812, E-mail: lps_svishtov@abv.bg, Факс: 0631 60816

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pglps-svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pglps-svishtov.com/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

52859 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Специализиран превоз на деца и ученици от с. Козловец, с. Алеково, с. Александрово, с. Морава и с. Драгомирово за СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов и обратно за всеки присъствен ден на учебната 2018/2019 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

10/09/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/09/2018  (дд/мм/гггг)