BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128501598

BG343, МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр. Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30, За: Д-р Панайот Диманов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 682204, E-mail: mbal_zop@abv.bg, Факс: 046 661541

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-yambol.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=648.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

39313 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обектът на обществената поръчка “Доставка на дезинфектанти ” включва: Периодична доставка на дезинфектанти за МБАЛ Св. Пантелеймон - гр. Ямбол АД 1. Периодична доставка на дезинфектанти съгласно спецификация по заявка и утвърден образец на Възложителя в рамките на определения в проекто-договора начин. 2. Периодичната доставка на дезинфектанти е разделена на деветнадесет обособени позиции съгласно "Техническа спецификация към обществена поръчка за "Доставка на дезинфектанти", като участникът може да участвува както поотделно за всяка позиция, така и общо за всички в зависимост от желанието си. Предложените дезинфектанти трябва напълно да отговарят на заложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ минимални технически характеристики и показатели. Несъответствието с изискванията е основание за декласирането на участник за съответната обособена позиция. 3. Доставката се извършва в количество и вид, съгласно изготвените от Възложителя периодични заявки до 24 часа от изпращането на същите по факс или електронна поща. 4. Крайната цена се формира в левове (без ДДС) до краен получател франко болницата със всички включени разходи, такси и транспорт по обслужване на заявката до болнична аптека на МБАЛ Св. Пантелеймон - гр. Ямбол АД. 5. Посочените количества от "Техническа спецификация към обществена поръчка за "Доставка на дезинфектанти" са прогнозни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от нуждите на Възложителя за периода на съоветните договори. 6. Договорите ще бъдат сключени за срок от една календарна година, до сключването на нов след проведена обществена поръчка или при условията в проекто-договора. 7. Срок на отложено плащане – не повече от 60 дни след доставката на заявените дезинфектанти и предоставена данъчна фактура и приемо-предавателен протокол. 8. За някои обособени позиции в Техническата спецификация е изискано от Възложителя спечелилият участник да предостави безвъзмездно за срока на договора определен брой дозатори за дезинфекционна течост, чрез който се получават съответните работни концентрации. Това изискване е задължително. 9.1. Дозаторите за повърхности /1 и 4 обособени позиции/ трябва да са със следните минимални характеристики: • подходящи за болнични заведения; • от удароустойчив материал; • негорима ABS пластмаса; • с възможност за регулиране на дозата; • визуален контрол на наличието на консуматив; • за многократна употреба чрез смяна на пълнителя 9.2. Дезинфектантите за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце /13 и 14 обособени позиции/ трябва да са със следните минимални характеристики: • подходящи за болнични заведения; • за дозиране на хигиенни и дезинфекциращи сапуни и разтвори за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце • от удароустойчив материал; • негорима ABS пластмаса; • с възможност за регулиране на дозата; • визуален контрол на наличието на консуматив; • за многократна употреба чрез смяна на пълнителя • механизъм за прикрепяне към стена 10. Поддръжката на дозаторите ще е за сметка на Изпълнителя, като при повреден такъв същия трябва да бъде заменен с нов работещ такъв в срок от 2 дни от заяката на Възложителя. Източник на финансиране: Собствени приходи от дейността, целеви средства от Министерство на образованието, приходи от НЗОК. Условия за отваряне на офертите: Дата: 18.09.2018 г. Час: 10:00 Място: гр.Ямбол 8600, ул. Панайот Хитов 30, МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД – гр. Ямбол, малка заседателна зала Обявата и всички допълнителни документи и специификации могат да бъдат изтеглени от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=648 Обявата е валидна до 17.09.2018 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти


Срок за получаване на офертите

17/09/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Прогнозна стойност по обособени позиции Прогнозна стойност на обособена позиция 1: 6192,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 2: 5000,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 3: 156,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 4: 1872,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 5: 1467,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 6: 450,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 7: 2080,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 8: 2752,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 9: 1166,67 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 10: 2733,33 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 11: 1075,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 12: 624,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 13: 2475,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 14: 3600 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 15: 980,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 16: 750,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 17: 2950,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 18: 1590,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на обособена позиция 19: 1400,00 лв. без ДДС Критерий за оценка - най-ниска цена или съгласно обявата

Дата на изпращане на настоящата информация

04/09/2018  (дд/мм/гггг)